2-[(4-chlorobenzyl)sulfanyl]-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine-3-carbonitrile

2-[(4-chlorobenzyl)sulfanyl]-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine-3-carbonitrile