1-[(4-butoxyphenyl)sulfonyl]piperidine

1-[(4-butoxyphenyl)sulfonyl]piperidine