Benzothiazole, 2,2'-[1,4-butanediylbis(thio)]bis-

Benzothiazole, 2,2'-[1,4-butanediylbis(thio)]bis-