4-((4-(Allyloxy)phenyl)sulfonyl)phenol

4-((4-(Allyloxy)phenyl)sulfonyl)phenol