5,7-dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine

5,7-dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine