4-chloro-7-(4-methylphenyl)-5-phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine

4-chloro-7-(4-methylphenyl)-5-phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine