7-(2-methoxyphenyl)-5-phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-thiol

7-(2-methoxyphenyl)-5-phenyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-thiol