5-chloro-N-(2-methoxyphenyl)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide

5-chloro-N-(2-methoxyphenyl)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide