(S)-1-((1-Methylethyl)amino)-3-(2-(2-propenyl)phenoxy)-2-propanol

(S)-1-((1-Methylethyl)amino)-3-(2-(2-propenyl)phenoxy)-2-propanol