1-(2-Naphthylmethyl)piperidine

1-(2-Naphthylmethyl)piperidine