N-[(4-phenoxyphenyl)carbamoyl]-L-phenylalanine

N-[(4-phenoxyphenyl)carbamoyl]-L-phenylalanine