methyl 3-(4-ethoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate

methyl 3-(4-ethoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate