4-(3-chlorophenyl)-6-hydroxy-2-sulfanylpyrimidine-5-carbonitrile

4-(3-chlorophenyl)-6-hydroxy-2-sulfanylpyrimidine-5-carbonitrile