(4-Methoxyphenethyl)urea

(4-Methoxyphenethyl)urea