methyl 2-(2-benzoylhydrazinyl)-5-phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylate

methyl 2-(2-benzoylhydrazinyl)-5-phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylate