N-(2-Methoxyphenyl)anthranilic acid

N-(2-Methoxyphenyl)anthranilic acid