2-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine

2-[(2-methoxyethyl)sulfanyl]-7-methyl-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine