1-Ethyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine

1-Ethyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine