(3Z)-1-{[benzyl(methyl)amino]methyl}-3-[(4-methylphenyl)imino]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one

(3Z)-1-{[benzyl(methyl)amino]methyl}-3-[(4-methylphenyl)imino]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one