N-(p-Karboxyphenyl)-sydnon

N-(p-Karboxyphenyl)-sydnon