3-(methyl((3-oxo-3H-benzo[f]chromen-1-yl)methyl)amino)propanenitrile

3-(methyl((3-oxo-3H-benzo[f]chromen-1-yl)methyl)amino)propanenitrile