5-(Diphenylmethyl)-1H-imidazole

5-(Diphenylmethyl)-1H-imidazole