6-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,6H)-dione

6-(4-hydroxyphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine-2,4(3H,6H)-dione