2-CHLORO-6-(4-FLUOROPHENYL)-4-METHYLNICOTINONITRILE

2-CHLORO-6-(4-FLUOROPHENYL)-4-METHYLNICOTINONITRILE