1-(3-Phenyl-2-propynyl)piperidine

1-(3-Phenyl-2-propynyl)piperidine