4-Methylbenzo[c]phenanthrene

4-Methylbenzo[c]phenanthrene