2-chloroethyl 4-methoxybenzoate

2-chloroethyl 4-methoxybenzoate