1-Chloro-2-(trichloromethyl)benzene

1-Chloro-2-(trichloromethyl)benzene