2-chloro-5-(trichloromethyl)pyridine

2-chloro-5-(trichloromethyl)pyridine