2-chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine

2-chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine