2-bromo-5-methoxy-1,3-dimethylbenzene

2-bromo-5-methoxy-1,3-dimethylbenzene