2-amino-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide

2-amino-N-(4-ethoxyphenyl)benzamide