2-amino-4-(ethylsulfonyl)phenol

2-amino-4-(ethylsulfonyl)phenol