2-amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol

2-amino-1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethanol