2-(trifluoromethylthio)aniline

2-(trifluoromethylthio)aniline