1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine

1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine