2-(phenoxymethyl)-1H-benzimidazole

2-(phenoxymethyl)-1H-benzimidazole