2-(methylsulfonyl)-4-nitroaniline

2-(methylsulfonyl)-4-nitroaniline