2-(methylsulfonyl)-10h-phenothiazine

2-(methylsulfonyl)-10h-phenothiazine