2-(chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole

2-(chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole