2-(chloromethyl)-5-(3-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazole

2-(chloromethyl)-5-(3-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazole