2-(chloromethyl)-4-methylquinazoline

2-(chloromethyl)-4-methylquinazoline