2-(chloromethyl)-1,3-benzothiazole

2-(chloromethyl)-1,3-benzothiazole