2-(bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane

2-(bromomethyl)-2-phenyl-1,3-dioxolane