2-(bromomethyl)-1,3,5-trimethylbenzene

2-(bromomethyl)-1,3,5-trimethylbenzene