2-{[(4-chlorophenyl)amino]methyl}phenol

2-{[(4-chlorophenyl)amino]methyl}phenol