2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane

2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane