2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine

2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine