2-(Trimethylsilyl)benzothiazole

2-(Trimethylsilyl)benzothiazole