2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one

2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one